Postuar më: 21/09/2016

KONSULTIM PUBLIK PËR PROJEKTVENDIMIN “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË (ASCAL)”

Konsultim publik për projektvendimin “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË PËR SIGURIMIN E CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË DHE BORDIT TË AKREDITIMIT” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit.

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MAS: