Postuar më: 29/09/2016

Konsultim publik për projektvendimin “PËR MIRATIMIN E KUFIRIN MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET

Konsultim publik për projektvendimin “PËR MIRATIMIN E KUFIRIN MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË SI DHE NË PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE ME KOHË TË PLOTË PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit.

PROJEKTVENDIMI

RELACION PËR PROJEKTVENDIMIN

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MAS: