Fondi i ekselences

Formulari i Aplikimit

Procedurat e aplikimit për fondin e ekselencës, për vitin akademik 2019–2020.

Baza Ligjore e Fondit të Ekselencës: 

VKM 483, datë 16.07.2014

Udhëzim Nr. 16, datë 01.08.2014

Udhëzim Nr.33 datë 29.12.2017 për disa ndryshime në udhëzimin Nr.16 datë 01.08.2016 për përcaktimin e kritereve, masës dhe procedurave për përfituesit nga fondi i ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e administratës shtetërore

Përmbledhje e kritereve dhe dokumentacionit:  

KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR NËPUNËSIT E ADMINISTRATËS SHTETËRORE

KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR STUDIMET E CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË

KRITERET DHE DOKUMENTACIONI PËR STUDIMET E DOKTORATËS

Renditjet e vlefshme për vitin akademik 2019-2020 Times Higher Education

Të dhënat e përfituesve të mbështetjes financiare nga Fondi i Ekselencës:  

2018/2019 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2018/2019 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

2017/2018 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2017/2018 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

 

Arkivi i Fondit të Ekselencës:  

Komunikatë për Shtyp – “Fondi Ekselencës”

Përfitues të shpallur për herë të parë në vitin akademik 2017 – 2018 si dhe Përfitues të ndërmjetëm, të shpallur përfitues edhe në vitin akademik 2017 – 2018

Njoftimi i hapjes së Fondit të Ekselencës (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për studimet universitare “Bachelor”dhe “Master” (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për nëpunësit civilë (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për studimet e doktoratës në shkenca teknike dhe natyrore (Viti Akademik 2018-2019)

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (Viti Akademik 2018-2019)